Reklamacije

 

Ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili na našem web sajtu, reklamaciju možete uraditi slanjem na e-mail kontakt@gamingoprema.com što je i poželjnija opcija, kako bi imali pisani trag ili popunjavanjem obrasca OVDE.

Obaveza potrošača prilikom izjavljivanja reklamacije je da:

  • priloži kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu, broj porudžbine na našem sajtu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini,
  • detaljno opiše primećenu neispravnost i uslove u kojima je uređaj radio,
  • kompletan uređaj dobro upakuje radi bezbednijeg transporta, najpoželjnije u originalnoj ambalaži.

*** Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije ili razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da originalnu ambalažu sačuvate jer je ona projektovana da osigura bezbedan transport uređaja. Kod nekih proizvođača, originalna ambalaža može biti i jedan od uslova za ostvarivanje prava na produženu garanciju (više od 2 godine) kod nekih uređaja, tako da treba i na to obratiti pažnju.

*** Uvek maksimalno detaljno opišite uočenu neispravnost (kada se pojavila, koliko se često manifestuje, u kojim situacijama se manifestuje, koliko manifestacije traju, itd). Ukoliko serviseri nemaju detaljan opis, može se desiti da ne uoče kvar i vrate Vam uređaj kao ispravan.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija a vi ćete pisanim, telefonskim ili elektronskim putem dobiti potvrdu o tome.

U roku od 8 dana od dana reklamiranja uređaja u servisu ili dana kada je reklamacija izjavljena putem call centra, dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će, ukoliko je prihvaćena, reklamacija biti rešena u primerenom roku.

Za tehničku robu, Zakon propisuje najduži rok za rešavanje reklamacije od 30 dana, za ostalu robu do 15 dana. Mi ćemo se potruditi da sa naše strane maksimalno skratimo period čekanja ali ne možemo uticati na rad ovlašćenih servisa i vreme koje je njima potrebno da uređaj poprave ili proglase nepopravljivim.

Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda GamingOprema.com ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje.

Ako se reklamacija ne prihvati (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac može da izabere da mu se uređaj dostavi o njegovom trošku ili da uređaj bude recikliran.

Prodavac nije odgovoran i nije u obavezi da prihvati reklamaciju ukoliko:

  • Nije dostavljen bilo kakav dokaz o kupovini
  • Uređaj je fizički oštećen
  • Uređaj nije korišćen prema proizvođačkoj specifikaciji
  • Uređaj je oštećen nestručnim rukovanjem

U ovim slučajevima možemo da na Vaš zahtev uređaj pošaljemo u ovlašćeni servis o Vašem trošku ali će servis naplatiti dijagnostiku uređaja i popravku, ukoliko pristanete na to. Troškove dijagnostike i eventualne popravke, kao i transporta uređaja, u ovom slučaju snosi kupac.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

GamingOprema.com će Vam rado pomoći oko informacija o servisima i posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Vrste reklamacija

1) DOA (eng. Dead on Arrival) – nesaobraznost uređaja je utvrđena u samom startu, prilikom njegove instalacije ili prvog puštanja u rad (bilo da je oštećen, neispravan, nedostaju mu neki delovi, ne obavlja funkcije u skladu sa naznačenim specifikacijama). Ovakva reklamacija se prijavljuje na licu mesta, ispred kurira koji Vam je uručio paket. Ukoliko kurir ne sačeka da proverite paket a neispravnost utvrdite prilikom prvog puštanja u rad, potrebno je da reklamaciju prijavite odmah, odnosno najkasnije 24h nakon prijema paketa kako bi bila tretirana kao DOA i bila rešena po ubrzanoj proceduri.

2) Funkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja saobraznosti – Uređaj je je ispoljio neispravnost u toku trajanja zakonske saobraznosti. Nakon toga mi šaljemo kurira da preuzme neispravan uređaj od Vas. Takođe, neispravan uređaj možete i poslati direktno ovlašćenom servisu i tako skratiti vreme rešavanja reklamacije. Troškovi kurira idu na teret kupca.

3) Funkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja produžene garancije – Uređaj je ispoljio neispravnost u toku trajanja dodatne garancije (posle druge godine korišćenja). Reklamacija se sprovodi po uslovima koje je proizvođač naveo u Uslovima dodatne garancije.

4) Reklamacija na oštećenu pošiljku – Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome. Ukoliko prilikom preuzimanja paketa primetite da je paket (kutija uređaja) oštećen, možete odbiti paket ukoliko Vam prethodno kurir ne dozvoli da proverite sadržaj paketa. Ukoliko odbijete paket zbog sumnje u oštećenje, potrebno je da nas pozovete kako bi Vam odmah poslali drugi paket o našem trošku.