1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti.

 

20. avgust 2019. godine

 

2. Svrha obaveštavanja.

 

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) se izdaje u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

 

Obrađujemo Vaše lične podatke kako biste se registrovali na sajt i kako biste mogli da ostvarite kupovinu preko sajta (Onlajn kupovina). Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji GamingOprema koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke koji su nam potrebni, kako biste mogli da ostvarujete Onlajn kupovine preko sajta.

 

GamingOprema podržava prava koja ZZPL omogućava. Mi smo sigurni da je to veliki korak u obezbeđivanju Vašeg prava da u potpunosti kontrolišete svoje lične podatke registrovani član na sajtu.

 

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak o Vama, na osnovu koga možemo da Vas identifikujemo (npr. ime, prezime, ali i radni status ili e-mail adresa).

 

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

 

3. Izmene i amandmani.

 

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (20. januar 2020. godine). Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

 

4. O nama.

 

U ovom Obaveštenju, “GamingOprema “, ‘’mi’’ i ‘’naši’ utvrđujemo svrhu i način na koji prikuplja, upotrebljava i na drugi način obrađuje lične podatke.

 

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod GamingOprema možete dobiti na sledeći način: slanjem na e-mail adrese kontakt@GamingOprema.com za sajt GamingOprema.com

 

5. Vrste podataka o ličnosti.

 

GamingOprema preko sajta nudi proizvode fizičkim i pravnim licima, te u tom smislu i pravimo razliku u pogledu vrste ličnih podataka. U cilju ostvarivanja Vaših Onlajn kupovina preko sajta, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

 

Fizička lica

 

· Podaci o ličnoj identifikaciji, kao što su ime i prezime;

· Kontakt podaci, kao što su broj telefona, adresa i e-mail adresa;

· Podaci o transakcijama, kao što je broj i detalji porudžbina proizvoda preko sajta.

 

Pravna lica

 

· Podaci o ličnoj identifikaciji, kao što su ime i prezime;

· Poslovni kontakt podaci, kao što je Vaš poslovni broj telefona, poslovna adresa i poslovna e-mail adresa;

· Podaci o kompaniji u kojoj ste zaposleni, kao što je njen naziv;

 

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu.

 

Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu:

 

· Ugovora

 

Prihvatanjem naših Uslova korišćenja stupate u ugovorni odnos sa nama. Obrađujemo Vaše lične podatke da bismo zaključili i ispunili taj ugovor tj. poslali Vam proizvod koji ste naručili. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom Vaših ličnih podataka, u svakom trenutku možete da obrišete svoj profil na Sajtovima.

 

· Pristanka

 

Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali da biste bili povremeno informisani o novostima iz naše ponude.

 

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeći način: slanjem na e-mail adrese kontakt@gamingoprema.com

 

· Legitimnog interesa

 

U određenim situacijama naš legitimni interes da Onlajn kupovina funkcioniše na najefikasniji način zahteva od nas da obrađujemo Vaše lične podatke (npr. u da bismo održavali Vaš korisnički nalog).

 

· Naših pravnih obaveza

 

Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva.

 

· Zaštite vaših životno važnih interesa

 

Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa.

 

Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.

 

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registrovanje na Sajtove i ostvarivanje Onlajn kupovine.

 

7. Legitimni interes rukovaoca.

 

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 

· Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;

· Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim kolegama;

· Identifikovali i sprečili prevaru i druge nezakonite radnje;

· Testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.

 

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka na sledeći način: slanjem na e-mail adresu kontakt@gamingoprema.com. Za više informacija o Vašim pravima, upućujemo Vas na sekciju ’Vaša prava’ u nastavku.

 

8. Primaoci podataka o ličnosti.

 

Vaši lični podaci se dele interno u okviru GamingOprema-a, u cilju ostvarivanja svrhe Vaše Onlajn kupovine.

 

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

· Podizvođačima, eksternim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama,

kurirskim službama, istraživačkim i marketinškim agencijama ili štamparijama;

· Pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija, kao što su klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, čet servisi ili softverske kompanije;

· Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad GamingOprema , ukoliko je GamingOprema uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;

· Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;

· Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

 

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. GamingOprema ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

 

9. Prenos podataka o ličnosti u druge države.

 

Lični podaci koje obrađujemo o Vama prenose se u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka – članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

 

10. Rok čuvanja.

 

GamingOprema čuva Vaše podatke o ličnosti dok imate profil na sajtu. Nakon gašenja profila na sajtu prestaje svrha naše obrade tih podataka i brišemo ih najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka kada ste tražili brisanje profila.

 

Ako ste nam uputili reklamaciju u smislu Zakona o zaštiti potrošača, Vaše kontakt podatke kao i Vašu reklamaciju čuvamo dve godine od dana od prijema reklamacije, kako bismo ispunili zakonsku obavezu zaštite Vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i predmetne kontakt podatke brišemo najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je prestala naša obaveza za čuvanje podataka po tom osnovu.

 

11. Bezbednost ličnih podataka.

 

GamingOprema kontinuirano preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka u skladu sa ZZPL.

 

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. GamingOprema primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali GamingOprema u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

 

12. Vaša prava.

 

Možete da koristite određena prava prema GamingOprema u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama povodom registracije na sajti Onlajn kupovine. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

 

Imate sledeća prava:

 

· Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);

· Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;

· Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;

· Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);

· Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;

· Prenosivost: pravo da zahtevate prenos Vaših ličnih podataka: Pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem;

· Automatizovano donošenje odluka: pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, koja može da uključi profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj;

· Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Vaša prava možete da ostvarite na sledeći način: slanjem na e-mail adresu kontekt@gamingoprema.com.

 

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti.

 

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

 

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

13. Moguće posledice u slučaju da propustite da nam dostavite Vaše lične podatke.

 

Davanje Vaših ličnih podataka je neophodan uslov da biste se registrovali na Sajtove i da biste ostvarili Onlajn kupovinu ž. Ukoliko nam ipak ne prosledite lične podatke koji su nam neophodni nećemo moći da registrujemo Vaš profil na Sajtovima, niti ćete biti u mogućnosti da ostvarujete Onlajn kupovine.

 

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod GamingOprema možete dobiti na sledeći način: slanjem na e-mail adresu kontakt@gamingoprema.com

5. Vrste podataka o ličnosti.

 

GamingOprema preko sajta nudi proizvode fizičkim i pravnim licima, te u tom smislu i pravimo razliku u pogledu vrste ličnih podataka. U cilju ostvarivanja Vaših Onlajn kupovina preko Sajta, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

 

Fizička lica

 

· Podaci o ličnoj identifikaciji, kao što su ime i prezime;

· Kontakt podaci, kao što su broj telefona, adresa i e-mail adresa;

· Podaci o transakcijama, kao što je broj i detalji porudžbina proizvoda preko sajta.

 

Pravna lica

 

· Podaci o ličnoj identifikaciji, kao što su ime i prezime;

· Poslovni kontakt podaci, kao što je Vaš poslovni broj telefona, poslovna adresa i poslovna e-mail adresa;

· Podaci o kompaniji u kojoj ste zaposleni, kao što je njen naziv;

 

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu.

 

Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu:

 

· Ugovora

 

Prihvatanjem naših Uslova korišćenja stupate u ugovorni odnos sa nama. Obrađujemo Vaše lične podatke da bismo zaključili i ispunili taj ugovor tj. poslali Vam proizvod koji ste naručili. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom Vaših ličnih podataka, u svakom trenutku možete da obrišete svoj profil na Sajtovima.

 

· Pristanka

 

Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali da biste bili povremeno informisani o novostima iz naše ponude.

 

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeći način: slanjem na e-mail adresu kontakt@gamingoprema.com

 

· Legitimnog interesa

 

U određenim situacijama naš legitimni interes da Onlajn kupovina funkcioniše na najefikasniji način zahteva od nas da obrađujemo Vaše lične podatke (npr. u da bismo održavali Vaš korisnički nalog).

 

· Naših pravnih obaveza

 

Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva.

 

· Zaštite vaših životno važnih interesa

 

Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa.

 

Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.

 

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registrovanje na Sajtove i ostvarivanje Onlajn kupovine.

 

7. Legitimni interes rukovaoca.

 

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 

· Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;

· Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim kolegama;

· Identifikovali i sprečili prevaru i druge nezakonite radnje;

· Testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.

 

Video nadzor

 

Kako bismo sačuvali Vašu bezbednost, bezbednost prostorija/proizvoda i bezbednost samog poslovanja GamingOprema u određenim situacijama koristimo video nadzor. Video nadzor se vrši u Showroom-u GSM 3 G. Video nadzor vršimo na osnovu legitimnog interesa. Snimci se čuvaju 7 dana, nakon čega se brišu. Pristup snimcima je strogo ograničen na lica koja su prema internim aktima ovlašćena za tu aktivnost.

 

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka na sledeći način: slanjem na e-mail adrese kontakt@gamingoprema.com. Za više informacija o Vašim pravima, upućujemo Vas na sekciju ’Vaša prava’ u nastavku.

 

8. Primaoci podataka o ličnosti.

 

Vaši lični podaci se dele interno u okviru GamingOprema u cilju ostvarivanja svrhe Vaše Onlajn kupovine.

 

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

· Podizvođačima, eksternim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama,

kurirskim službama, istraživačkim i marketinškim agencijama ili štamparijama;

· Pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija, kao što su klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, čet servisi ili softverske kompanije;

· Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad GamingOprema , ukoliko je GamingOprema uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;

· Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;

· Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

 

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. GamingOprema ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

 

9. Prenos podataka o ličnosti u druge države.

 

Lični podaci koje obrađujemo o Vama prenose se u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka – članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

 

10. Rok čuvanja.

 

GamingOprema čuva Vaše podatke o ličnosti dok imate profil na Sajtovima. Nakon gašenja profila na Sajtovima prestaje svrha naše obrade tih podataka i brišemo ih najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka kada ste tražili brisanje profila.

 

Ako ste nam uputili reklamaciju u smislu Zakona o zaštiti potrošača, Vaše kontakt podatke kao i Vašu reklamaciju čuvamo dve godine od dana od prijema reklamacije, kako bismo ispunili zakonsku obavezu zaštite Vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i predmetne kontakt podatke brišemo najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je prestala naša obaveza za čuvanje podataka po tom osnovu.

 

11. Bezbednost ličnih podataka.

 

GamingOprema kontinuirano preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka u skladu sa ZZPL.

 

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. GamingOprema primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali GamingOprema u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

 

12. Vaša prava.

 

Možete da koristite određena prava prema GamingOprema u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama povodom registracije na Sajtove i Onlajn kupovine. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

 

Imate sledeća prava:

 

· Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);

· Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;

· Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;

· Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);

· Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;

· Prenosivost: pravo da zahtevate prenos Vaših ličnih podataka: Pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem;

· Automatizovano donošenje odluka: pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, koja može da uključi profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj;

· Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Vaša prava možete da ostvarite na sledeći način: slanjem na e-mail adresu kontakt@gamingoprema.com.

 

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti.

 

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

 

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

13. Moguće posledice u slučaju da propustite da nam dostavite Vaše lične podatke.

 

Davanje Vaših ličnih podataka je neophodan uslov da biste se registrovali na Sajtove i da biste ostvarili Onlajn kupovinu ž. Ukoliko nam ipak ne prosledite lične podatke koji su nam neophodni nećemo moći da registrujemo Vaš profil na Sajtovima, niti ćete biti u mogućnosti da ostvarujete Onlajn kupovine.